خدمات اجاره استند و ادوات نمایشگاهی

از آنجاییکه اجاره ملزومات نمایشگاهی جزو خدمات مستقیم این مجموعه نمیباشد ، لذا سعی شده با معرفی همکاران این بخش کمکی به بازدید کنندگان سایت در خصوص اجاره ادوات نمایشگاهی شود .